top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

ÂSÂR-I MEHMED KAYALAR'DAN NOTLAR - 1

Mehmed Kayalar, Âsâr-ı Mehmed Kayalar, Hususî Baskı, Nisan 2014, İstanbul4 Âyet 4 Hadîs


"Zinhar ola ki, din yolunda birbirinizle münâzaa etmeyin. Yekdiğerinizle münakaşa ederek aranıza muhalefet düşürmeyin. Allah'ın kitabını, Resûl'ün sünnetini rehber yapın."

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 2)


"On dört asrı nur ile dolduran, meşreb ve yolları muhtelif nuranî kafileler, O ahlâk güneşinden aldıkları ışıklarla, asırlar boyunca en feyizli meyveleri vermişlerdir."

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 4)


"Büyük irfan sahibi Koca Ragıb Paşa:

'Hâk* ol ki, Huda eyleye mertebeni âlî...'

diyor. Görüldü ki yüksek ahlâk ve faziletler, marifet-i İlâhî ile oluyor. Ondan mahrumiyetle, irfan ve fazilet dâvâsı boştur."

*Hâk: Toprak

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 11)


"Ölüm, şu fâni âlemde en büyük bir hakikat; Dizgine gelmeyen, yaptıklarından fütur getirmeyen gafillere, fâni ve nefsânî lezzetlerinin tatmini için dünyayı harab eden, hemcinsine dünya hayatını zehir eden zâlimlerin, sükûn bulmaz dehşetlerine karşı ölüm, ne büyük bir ihtârdır."

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 13)


"Evet, ey insan! Bil ki sen, öleceksin. Senden evvelkilerin öldükleri gibi sen de ve seninle beraber yaşayanlar da ölecektir."

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 14)


«Âkıl olan kimse, nefsinden vaki' olan sevab ve hayırlara, ihsân-ı İlâhî nazarı ile bakıp, bu nimete şükür etmeli, yoksa "Ben yaptım" dese ucub, kibir ve gurur ile nefsini helâk etmiş olur.»

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 17 - 18)


"Ârif olan, yaptığı iyilik ve sevapları unutur. Kendinden sâdır olan günah ve şerleri daima hatırlar, gözünün önünde bulundurur."

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 18)


" 'Ameller, niyetlere göredir' hadîsi öyle nihayetsiz bir hazinedir ki; kişinin, şer'î ve rıza-yı İlahîye makrun bütün hareketleri, böyle bir niyyet-i hâlise ile ibadet haline inkılâb eder. Öyle bir mü'minin; uykuları, çalışmaları, yemeleri, içmeleri ve bilcümle hareketleri, Allah'ın rızasını kalbinden geçirmesi ile hayatının bütün dakikalarını bile manevî kazançlara çevirebilir."

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 19)


" 'Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır' hadîs-i şerîfin müjdebahş hakikatinde, güzel ve hayra müstenid düşüncelerin, mü'min için ne büyük bir menba'-ı lütûf olduğunu vâzıhan gösteriyor."

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 19)


"İnsanları yükselten dili ve fiili olduğu gibi, insanları belalara düşüren de lüzumsuz, faidesiz konuşmasıdır ve lüzumsuz işlere burnunu sokmasıdır."

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 22)


"Muhakkikler ve geçmişteki din büyükleri; kemâlât-ı insaniyeyi bütün şubeleri ile üç kısma inhisâr ettirmişlerdir. Onlar da şöyledir:

1- Sıhhat-ı i'tikad.

2- Hüsn-ü muaşeret.

3- Tehzib-i nefis. (Ahlâk ve huy güzelliğidir.)"

(Mehmed Kayalar, 4 Âyet 4 Hadîs, s. 31)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page