top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

ÂSÂR-I MEHMED KAYALAR'DAN NOTLAR - 13

Mehmed Kayalar, Âsâr-ı Mehmed Kayalar, Hususî Baskı, Nisan 2014, İstanbul 


İ'lân-ül Hak


"Kahr-ı bid'âd, zulm-ü istibdadı elhak ciğnerim.

Hakk'a nâzır, Hakk'ı nâtık, Hakk'ı i'lân eylerim."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 3)


"Risale-i Nur asırlardan beri dine girmek istidadını gösteren bid'atları, dalâletleri ref' ve izâle ederek cehâletin kör taassubunu Kur'ân'ın âyâtını tefsir edip kırıyor."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 6)


"Kur'ân kari'lerinin kalblerini füsuni ile güzelliği ile teshir eder." (Goethe)

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 23)


"Kur'ân'ın ulviyeti, onun cihanşümûl hakikatındadır." (Carlyle)

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 24)


"Kur'ân, yalnız bir mecelle-i dîniye değil aynı zamanda bir kanun-u medenîdir." (John Davenport)

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 29)


"Kur'ân'a benzer başka bir kitab dünyada yoktur. Ve bu kitab hakikaten muhayyirü'l-ukûldür." (Marmaduke Picktahall)

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 37)


"Bediüzzaman, ulûm-u fünûnun uçsuz bucaksız vadilerinde sergerdan olan erbab-ı ilme, maksad ve gayelerine ulaşmak için; bir düstûr-u küllî, delil-i aklî, mizan-ı ilmî ve şuur-u ulvîdir."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 44)


"Kur'ân'ın zincirine bağlı bizleri, hiçbir dehşet ve tedhiş koparamayacaktır."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 44)


"Ne mutlu o memleketlere ki, toprakları üstünde mabed ile hükûmet aynı bir yolun yolcusu iki dost gibi, kol kola yürür!"

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 54)


"Din, insan için en mukaddes bir mefkûredir."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 56)


"Bir milletin kalbinden, Allah korkusu çıkar, dine düşmanlık ter ederse; ne elîm akıbetlere düçar olacağı, imanlı vicdanlarca ma'lûmdur."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 65)


"Hakkı izhar, insaniyetin en büyük şiarıdır. İnsanlık, kemâlini hakka hizmetle bulur. Hususen İslâmiyet'in, ehl-i imana telkin ettiği en hâlis vazife, en mübeccel düstûr; hakka, sadakatle hâdimiyet mefkûresidir."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 77)


"En büyük hak; Hâlık'ın emrettiği hakka hâdimiyettir."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 77)


"Ne ulvî, din için çarpan yürekler, medhe şâyandır,

Gönül âyine-i devran değil, mir'at-i Sübhan'dır."

(Mehmed Kayalar, İ'lân-ül Hak, s. 82)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page