top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

ÂSÂR-I MEHMED KAYALAR'DAN NOTLAR - 3

Mehmed Kayalar, Âsâr-ı Mehmed Kayalar, Hususî Baskı, Nisan 2014, İstanbul


Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman


-"Veyl o kimseye ki din ile dünyayı taleb eder." (Ramuzü'l-Ehadîs, H. No: 732)

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 36)


"İlim ve din veya tarikat ve makam-ı uhrevî gibi hususatı; hazz-ı dünyevî veya metâ'-ı dünyevî için vesile yapar, nazarını âhiretten çevirir dünyaya bakar. Fânî, süflî, zâil lezzetleri; bâkî, ebedî, ulvî lezzetlere tercih eder. İşte böyle olanlar, ulemâ-i sû' alayında kayd olunup veyl zindanında ebeden zincir-i bend olur."

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 36)


-"Hikmetli bir kelimeyi bir adam duysa, onun için bir sene ibadetten daha hayırlıdır. İlim müzâkeresi için bir saat oturmak da bir köle âzad etmekten daha hayırlıdır." (Kenzu'l-Ummal, c. 10, s. 177, H. No: 28923; Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, c. 2, s. 320; Ramuzü'l-Ehadîs, s. 343)

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 38)


"Bir sene hikmetsiz, ilimsiz yapılan bir ibadet bir kelime-i hikmet gibi faideli, semereli olmaz. İnsanları ilme, hakikata, hikmetin taharrisine sevk eden bu hadîsin derin mânâsına sathî nazarla bakmamalı."

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 39)


-"Allahu Teâlâ'nın senin vesilen ile bir adama hidayete etmesi; üzerine güneş doğan eşyalar kadar Allah yolunda vermekten daha hayırlıdır." (Ramuzü'l-Ehadîs, s. 344)

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 39)


"Evet bir kimseyi idamdan kurtarmak ne azîm bir mes'ele olduğunu herkes anlar, imanını gaib etmiş bir kimse îdam-ı ebedî ile mahkûm olduğundan onun imanını elde etmesi ve kurtulması için eğer kâinatın hazineleri onun olsa o yolda sarf edecektir. Evet Allah'ı bulan her şeyi bulur. Allah'ı gaib eden ise her şeyi gaib eder. İnsanlığın necâtı için imana hizmetin azametini bununla anla."

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 39-40)


-"Cenâb-ı Hak, kat'iyyen bu ümmet-i Muhammediyye'nin (asm) üzerine deccalın kılıncı ile melhame yâni harbin kılıcını beraber cem' etmez." (Ramuzü'l-Ehadîs, s. 354)

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 40)


"Bu hadîs-i şerîfin gösterdiği hakikatten müsteban olacağı vechile merhamet-i İlâhiyye iki dehşetin birlikte tehacümüne ve tasallutuna müsaade etmiyor."

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 40)


-"Hilâfet; babamın tam kardeşi olan amucam Abbas evlâdlarında zeval bulmaz, tâ deccala teslim edecekleri zamana kadar devam eder." (Müsnedü'l-Firdevs, 3/447; Kenzü'l-Ummal, 14/271 Hadis no: 33436)

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 41)


"Bu hadîs-i Nebevîde iki sûretle ihbar-ı gayb vardır. Biri Emevî Devleti'nin inkırazından sonra hilâfetin Âl-i Abbas'a geçeceğini ihbar-ı bi'l-ğayb nev'inden haber verdiği gibi; Hilâfet-i Abbasiyye'nin de deccal eliyle yâni Hülâgü ma'rifetiyle yıkılacağını kat'iyyetle haber vermiş ve haber verdiği gibi de vâki' olmuştur..."

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 41)


-"Eğer muvazene edilse ulemânın (Hakikat-i dini neşir için kalemlerinden akan) mürekkebi, şühedanın (İ'lâ-yı Kelimetullah yolunda akıttığı) kanından müreccahtır." (Süyutî, Camiû'l-Kebîr, no: 17062)

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 42)


"Bu hadîs-i Nebevî de sabık hadîsler gibi İslâm'ın ilme verdiği büyük kıymeti gösterir.

Velayet dereceleri içerisinde İndallah en makbul makam şühedanın makamı olduğu halde hakâik-i İslâm'ın neşir ve ta'lim sûretiyle nev'i beşerin nef'i ve necâtı için rıza-yı İlâhî yolunda Kur'ân ve imana hizmet etmenin ulûvv-ü menzileti bu hadîs-i Nebevî ile müsteban oluyor."

(Mehmed Kayalar, Kırk Hadis Ravzâtü'l-İman, s. 42)


Selam ve dua ile

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page