top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

BEYÂNÂT VE TENVİRLER - 1

Divan-ı Harb-i Örfî'den

Yarım asır evvel tab'edilen bu müdafaayı şimdi bu asra daha muvafık gördük. Güya o zamandan elli sene sonra bir hiss-i kabl-el vuku' ile bir nevi ihbar-ı gaybî olarak hayat-ı içtimaiyeyi alâkadar eden çok hakikatlara temas ettiğinden neşredildi.

Said Nursî


Ey paşalar, zabitler!

Bütün kuvvetimle derim ki:

Gazetelerde neşrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mazi canibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletname-i şerîatla dâvet olunsam; neşrettiğim hakâikı aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim.

Şayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidât-ı ukalâ mahkemesinden tarih celbnamesiyle celb olunsam, yine bu hakikatları tevessü' ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim.

Demek, hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır.

اَلْحَقُّ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ

(Divan-ı Harb-i Örfî, Envar Neşriyat, s. 44)


(Beyânât ve Tenvirler, s. 9)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page