top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

GAYR-I MÜNTEŞİR MEKTUPLAR'DAN NOTLAR - 4

Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Hususî Baskı, İstanbul, 2022


Denizli Gayr-ı Münteşir 


«Sakın sakın dikkat ediniz, birbirinizden gücenmeyiniz! Yoksa hiç faidesi olmadığı hâlde, bizlere büyük zarara vesile olur.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Denizli Gayr-ı Münteşir, s. 994)


«...ihtiyat etmek lâzımdır. Gerçi lehimizde bulunan çokturlar. Fakat aleyhimizdekiler çok dessas ve alçaktırlar ve hâindirler.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Denizli Gayr-ı Münteşir, s. 1001)


«...sû'-i istimal edilmiş olan hafî ilimlerden olan ilm-i huruf başkadır, Risale-in Nur ebced hesabıyla ve zahir tevafukla hüküm çıkarmak değil belki Kur'ân'ın meziyetli nüktelerini ve işaretlerini beyan etmesi bütün bütün başkadır.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Denizli Gayr-ı Münteşir, s. 1069)


«...benim eskiden beri mesleğim hüsn-ü zandır. Değil tekfir, belki mümkün olduğu kadar Müslümanları tekfir vartalarından kaçmışım.

Hattâ mezheb-i Hanefî'de sebeb-i küfür gösterilen çok maddeler, mezheb-i Şafiî'de yalnız kebâir sayıldığı cihetle ben hüsn-ü zan etmeye mezhebimce mükellefim. Hanefî ulemâsından mezhebce daha ziyâde tekfirden çekiniyorum. Hususî ve muayyen tam sarîh küfür görünmezse, kâfir diyemeyiz.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Denizli Gayr-ı Münteşir, s. 1071)


«Risale-i Nur müellifinin maddî bir menfaat gözetmeksizin Allah Celle rızası için beşeriyete, bilhassa İslâm câmiasına armağan olacak dinî ve ahlâkî eserlerini okumaya başlarken küfr-ü meşkuk içinde boğuluyordum. Can kurtaran gibi Risale-i Nur imdadıma yetişip; Elhamdülillah hem dünyamı hem âhiretimi idâm-ı ebedîden kurtardım.» [Muhammed Salâhaddin Çelebi]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Denizli Gayr-ı Münteşir, s. 1094)


Emirdağ 1 Gayrı Münteşir


«Benim de eski ulemâya iktidâen bu "Aziz" kelimesini sıfat olarak kardeşlerime vermenin sebebi ise; onlar dini ve ilmi dünyaya âlet yapmadıklarından ilmin ve dinin izzetini muhafaza ettiklerinden, (temsilde hata yok) Yusuf Aleyhisselâm'ın Aziz-i Mısır olması gibi bunlar da derecelerine göre bu asrın azizleridirler. Cenâb-ı Hak, onları aziz ediyor.

يُعِزُّ مَنْ يَشَٓاءُ

sırrına mazhar ediyor, diye istimal ediyorum.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1130)


«Eğer emr-i Hak vaki' olsa ölsem benim intikamımı aramayınız. İntikamımı Nurlar almışlar. Onların güvendikleri putlarını kırmışlar. Kabir azabı ve Cehennem dahi onları bekliyor.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1134)


«...Kur'ân'dan ve Hadîsten sonra en mühim hüccet-i imaniye Risale-i Nur'dur...»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1151)


«Denizli hapishanesini Risale-i Nur’a bir medrese hükmüne getiren kahramanlardan Tahirî, umûmunuzun mümessili olarak ruh û canla kabul ettiğim gibi, benim tarafımdan size karşı vekilimdir ve zîhayat bir mektubdur.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1159)


«Risale-i Nur’un şâkirdleri siyasetten çekilmeleri ve karışmamaları çok isabetlidir. Ve vazife itibariyle vazifeli bir kısım Nurcular siyasete bakmaları, elbette Selef-i Sâlihîn Mücâhidleri nazarıyla bakıyorlar.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1171)


«Umum kardeş ve hemşirelere birer birer selâm ve selâmetlerine ve muvaffakiyetlerine dua ederiz ve deriz: Yâ Rabbenâ! Bu Ramazan'daki Leyle-i Kadr'i, Nur şâkirdleri hakkında bin ay kadar hayırlı yap! Âmîn, âmîn, âmîn.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1181)


«...Risale-i Nur dâhilde kuvvetli manevî fütûhatı ile anarşiliğe meydan vermediği gibi, hariçten gelen ve içimizden anarşiliği yetiştirmeye çalışan, şimalden gelen dehşetli dinsizlik cereyanına karşı Sedd-i Zülkarneyn gibi bir Sedd-i Kur'ânîdir.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1191)


«Bir vakit Kastamonu'da Feyzi'ye dedim. Bu şehre bir kutup gelse dese ki: "Sen on gün yanıma gel ve Said'in dersini bırak. Tam bir veli olursun. Gelmezsen adi bir talebe kalırsın." Kalbine bak. Birkaç gün sonra haber ver dedim.

O da dedi: "Ben Nur'a talebelik cihetiyle birkaç bîçarenin imanını kurtarmasını velâyete tercih ederim."

Ben de aferin, dedim.

İnşâallah Yirminci İhlâs Lem'ası hocaları, âlimleri insafa getirecek. Yirmi Birinci İhlâs Lem'ası  Nurcuları çekinmekten ve sadakatsızlıktan çekecek, sebat verecek.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 2, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1196)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page