top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

GAYR-I MÜNTEŞİR MEKTUPLAR'DAN NOTLAR - 5

Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Hususî Baskı, İstanbul, 2022


Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir  


«Hem bid'akâr bazı hocaları Vehhabîlik damarıyla Vehhabîliklerini örtmek fikriyle Nurculara yani hakikî Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan Risale-i Nur Şâkirdlerine Alevîliği isnâd ettirmek ve resmi hocalar vasıtasıyla Nurlardan soğutmak planını istimâl ediyorlar.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1198)


«O mâlûm zâtın rü'yası; Hazret-i Ali (ra), Muâviye'ye karşı şiddetli hiddetini göstermesi hakîkatlı değildir. Onlar çoktan barışmışlar... Muâviye'nin siyasî hatası, sahabelikteki çok ehemmiyetli sohbet şerefini kırmıyor. O sohbet-i Nebeviye'ye mazhariyet, o siyasî hatalarını iskat ediyor.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1204)


«Ramazan-ı Şerîfinizi tebrik ve bu Ramazan'daki Leyle-i Kadr'inizi ve Leyle-i Kadr'imizi bin ay kadar hayırlar, hasenâtlar defter-i a'mâlimize yazılmasını Cenâb-ı Hakk'ın hadsiz rahmetinden niyaz ediyoruz.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1211)


«Risale-i Nur kendi kendine hem dâhilde hem hâriçte intişar edip fütûhat yapıyor. En muannid dinsizleri de teslime mecbur ettiğini haber alıyoruz. Yalnız şimdilik bir derece ihtiyatın lüzum olduğuna hususen Beşinci Şua içinde bulunan Siracü'n-Nur lâyık olmayan ellere verilmemelidir.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1249)


«Ey Nur yolunun yolcusu, Ey nur-u münevver!

Bu medfen-i pâkin ola ruhun gibi enver!» [Hasan Feyzi Yüreğil]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1272)


«İmam-ı Nakî ve Takîlerin, Hanefî ve Hanbelîlerin çektikleri çilelerin dahi fevkinde olan şu işkence ve eza, tüyleri ürpertip, ciğerler deliyor.» [Hasan Feyzi Yüreğil]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1279)


«Risale-i Nur’un maslahatı, sabır ve tahammül ve temkin iktiza ediyor. Ve asabiyet ve hiddeti kabul etmiyor. Ve muarızlarıyla değil uğraşmak, onları düşünmüyor, ehemmiyet vermiyor.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1302)


«Nurlardaki ilim, başka kitablar ve ilimler gibi bir ilmî ders dinlemek değil, belki müellifinin manevî ameliyat ve tedavileri içinde bütün latîfe ve duygularıyla çırpındığı ve çalıştığı ve kısmen aynelyakîn kazandığı aklî ve halî ve kalbî ve hissî tasdik ve zevk ettiği hakikatları onun ders aldığı yerden ders almak ve o manevî muhavere ve sual ve cevabı müstefidane dinlemektir.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1311)


«Leyle-i Kadir gizli olmasından Ramazan'ın her gecesinde; hususan nısf-ı âhirede ve bilhassa aşr-ı âhirde ve bilhassa yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi, yirmi dokuzda bulunması ihtimaliyle, onlarda aramalı diye hadîste vardır. Cenâb-ı Erhamürrâhimîn, Nurcular hakkında bu Ramazan'ın her bir gecesini bir Leyle-i Kadir kadar sevabdar ve Leyle-i Kadr'i de 1.000 ay kadar hayırlı yapsın. Amin, âmîn, âmîn.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1312)


«Dâhili İslâmlar içinde meşrebler, şubeler; Vehhabîlik, Şiîlik, Sünnîlik, Mu'tezile gibi İslâm içindeki cereyanlar şimdi kat'iyyen ittifaka mecburdurlar ki, küfr-ü mutlak ve zındıkaya karşı dayanabilsinler. Yoksa kat'iyyen harici cereyanlar dâhilden birisini kendi hesabına istimal edecek, sonra onu da vuracak.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1343)


«Risale-i Nur tarafgirane cereyanlara giremez. Bütün ehl-i imana kardeş nazarıyla bakıyor, müsbet hareket ediyor. Başka mesleklerin tezyifiyle uğraşmıyor, menfî hareketi beğenmiyor. Hazır hücum eden ejderhaları bırakıp, eski zamanda geçmiş bitmiş işlerle uğraşmıyor.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1343)


«Ey insanlar!

Aklınızı başınıza alınız. Risale-i Nur'u elde ediniz. İşte Allahu A'lem âhir zamanda gelecek olan Mehdi, münafıkları kılıçtan geçirecek diye gelen rivayetin zamanı gelmesi yakındır. İnşâallah o da Risale-i Nur’un gayet parlak Zülfikâr'ıdır.».[Marangoz Ahmed]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1364)


«Zaten şimdiye kadar sana Gavs dedik, Münci dedik, Kutub dedik hiçbirini kabul etmedin. Veli dedik, Hazret dedik, asla iltifat etmedin. İsmini ve resmini, nam ve nişanını hep unutmak ve unutturmak istedin. Kendini hâk ile yeksân ettin, son Ebu't- türab da sen oldun. Senin Kur'ân hâdimliğinin meddahı ve vassafı o Hutbe-i Ezelîye iken, biz âcizler seni nasıl medh edebilirdik, nasıl târif ve tavsif edebilirdik.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 1 Gayr-ı Münteşir, s. 1388)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page