top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

GAYR-I MÜNTEŞİR MEKTUPLAR'DAN NOTLAR - 8

Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Hususî Baskı, İstanbul, 2022


Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir


«"İstanbul lehçesiyle, itina ve dikkatle meâlini yazıyoruz" fikriniz iyidir. Fakat Büyük Doğu okuyucuları içinde Risale-i Nur’un aslını okumak ihtiyaç ve iştiyakında olan kimselerde olduğuna göre, üst kısımda aslı bulunmak altında da sizin izahınız olmak şartıyla neşretmeniz daha makul ve hatasız olmuş olacaktır.» [Zübeyir Gündüzalp]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1782)


«Risale-i Nur’u yazmak ve okumak nihayetsiz bir haz ve lezzet, lahûtî bir sürûr ve ferahlık veriyor.

Böyle olunca Nur muhibleri eserlerdeki zarif, letafetli bazen de haşmet ve azametli, cemal ve celalli tabir ve lügatlarla o kadar bir yakınlık ve benimseyiş peyda ediyorlar ki, dünkü Arapça aleyhdarı olan genç, bu gün Arapça lehdarı oluyor. Ve "Risale-i Nur" tabirindeki sevimliliği "Nur Risaleleri" şeklinde bulamıyor. "Küfr-ü mutlak" sözündeki haşmetli tonu "mutlak küfür"de hissetmiyor.» [Zübeyir Gündüzalp]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1784)


«Risale-i Nur; Kur'ân'a, Âlem-i İslâm'a, istikbâle alâkadarlığı cihetiyle çok fazla ve küllî bir ehemmiyeti vardır. Risale-i Nur tefsir olduğu haysiyetiyle Kur'ân-ı Hakîm ile bağlanmıştır.» [Zübeyir Gündüzalp]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1788)


«Risale-i Nur, Sahabe-i Kirâm'ın âlî seciyesini ve Peygamber'in (asm) nuranî meşrebini beyan eden bir nur ve feyiz hazinesidir.» [Zübeyir Gündüzalp]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1789)


«Rabbimizin lütfuyla şu kat'î hakikata inanmışız ki, bundan sonraki bütün zaferler İslâmiyet lehinde bütün zemin yüzündeki bütün tezâhürât Risale-i Nur'un hizmetinin neticeleridir. Risale-i Nur'un zaferidir.» [Abdullah Yeğin ve Sungur]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1798)


«Risale-i Nur yalnız ihlâs ile gösterişsiz, riyasız yalnız rıza-yı İlâhî uğrunda hizmetini yapıyor.» [Abdullah Yeğin ve Sungur]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1799)


«Ehl-i iman için en makbul sadaka en müstecab bir dua en mühim bir silah en nâfi bir ilaç Kur'ân-ı Kerîm'dir ki, Cenâb-ı Erhamürrahimin'in bu kudsî kelamını okuyup ehl-i imana, her bir harfi başına en az on sevap veriyor. Eğer tefekkür ederek mânâsını anlasa, yüz belki bin sevaba nâil olur. Ve hem umûmî bir sadaka olduğundan belaların def'ine en müessir vesile oluyor.» [Nur Talebeleri]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1801)


«Ehl-i medresenin medâr-ı iftiharı ve malı olan ve onların şereflerini kurtaran Risale-i Nur’a en ziyade hocaların sahip çıkması lâzımdı. Her nedense maatteessüf tam olmadı. Onların yerinde Avrupa feylesofları meydana çıktılar. Okuyan teslim oluyor.» [Zübeyir Gündüzalp]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1803)


«Gazete çıkarmak niyetinize Üstâdımız muvafakat etmiyor. Ve kat'iyyen olmaz diyor. Biz Üstâdımızın bu kelâmlarından hem daima bize karşı da hitab ve derslerinden ve bazan da itablarından anlıyoruz ki hizmet-i Nuriye ile beraber esas meşgalemiz hakâik-i imaniye olup iman ve ihlâs noktasında terakki edip her ne kadar hizmet mülahazası da olsa çekici ve cazibedâr ve heyecan verici ve kısmen hakâikla iştigale mani' olan hususat ile alâkadarlıktan elden geldiği kadar içtinab edip ve lüzumunda ancak bazıların alâkadarlığı lüzum ediyor diye berâ-yı malumat yazdık.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Emirdağ 2 Gayr-ı Münteşir, s. 1809)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page