top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

İPA - KISALTMA İŞARETLERİ VE ME'HAZ KİTAPLAR

Kısaltma İşaretleri ve Me’haz Kitapları


A.(a.) Arabça

A.B. Asar-ı Bediiye Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlıca

A.S.M. Aleyhissalatü Vesselam

B.İ.İ. Büyük İslâm İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen, İst. 1986, 544 sh.

B.L. Barla Lâhikası B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1994

B.M. Bülûğ-ul Meram Sönmez Neşriyat, İstanbul 1965

c. cemi (çoğul)

ci. cild

Coğ. Coğrafya’da

D.M.İ.F. Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı (Terceme) Çağrı Yayınları, 3.Baskı, İstanbul

Edb. Edebiyat’ta

E.L.I. Emirdağ Lâhikası (I.cild) B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1992

E.L.II Emirdağ Lâhikası (II.cild) B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1992

E.T. Elmalılı Tefsiri (Hak Dini Kur’an Dili) Hamdi Yazır,II.Baskı, İst.1960-1962

F. Farsça

Fels. Felsefe’de

Fık. Fıkıh’ta

Fr. Fransızca

G.R. Gençlik Rehberi B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1994

H.G. Hikmet Gonceleri(500 Hadis-i Şerif) Ömer Nasuhi Bilmen,II.Baskı, ist.-1963

Hi. Hicrî Tarih

H.İ. Hukuk-u İslâmiye ve Istılahat-ı

Fıkhiyye Kamusu Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul Ü. yayınları no:402,

Hukuk Fakültesi no:90,İstanbul 1950-1952

H.N. Hakikat Nurları B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1993

H.R. Hanımlar Rehberi B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1992

H.Ş. Hutbe-i Şamiye B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1990

Hz. Hazret-i, Hazretleri

i. isim

İ.A. İslâm Ansiklopedisi Maarif Matbaası, İstanbul 1941

İc. İctihad Risalesi Risale-i Nur Külliyatı’ndan, 84 sh.

İ.İ. İşarat-ül İ’caz B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1994

İ.M. İbn-i Mace Tercemesi Kahraman Yay., İst.-1982-1983 (10 cild)

İ.M.Ş. İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Bediüzzaman Said Nursî, İst.-1990

İ.U. İhya-i Ulum-üd Din Tercemesi Bedir Yayınevi, 1974 İstanbul

K.H. Keşf-ül Hafa Matbaat-ül Fünun, Haleb (2 cild)

K.L. Kastamonu Lâhikası B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1990

Kn. Konferans B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1993

K.S. Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Akçağ Yayınları Ankara

Koz. Kozmoğrafya’da

K.U. Kenz-ül Ummal

L. Lem’alar B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1992

Lat. Latince

M. Mektubat B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1993

Mc. mecazî mana

M.E. Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı Mütercim: Hasan Ege, Ankara-1971

Mi. Miladî Tarih

M.N. Mesnevi-i Nuriye Mütercim: Abdülmecid Nursî, İst.-1993

M.Nu. Mesnevi-i Nuriye Mütercim: Abdülkadir Badıllı, İst.-1980

M.Ö. Miladdan önce

M.T. Müslümanlıkta İbadet Tarihi Tahir-ül Mevlevî, Bilmen Basımevi 1963

Mu. Muhakemat B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1993

Mün. Münazarat B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1993

N.A. Nur Âleminin Bir Anahtarı B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1993

N.Ç. Nur Çeşmesi B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1980

N.İ.K. Nurun İlk Kapısı B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1991

N.İ. Nimet-ül İslâm Mehmed Zihni Efendi, İstanbul 1957

os. Osmanlıca

O.A.L. Osmanlıca-Türkçe

Ansiklopedik Büyük Lügat Türdav, İstanbul 1993

O.İ.İ. İşârât-ül İ’caz (osmanlıca) Risale-i Nur Külliyatı’ndan

O.L. Lem’alar (osmanlıca) Risale-i Nur Külliyatı’ndan, 879 sh.

O.T.D.S. Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü Millî Eğitim Basımevi 1946-1955

p. parağraf

R.A. Radıyallahü anhü (anhÂ, anhüma, anhüm)

R.E. Ramuz-ül Ehadîs Abdülaziz Bekkine, Milsan-1982, 2cild

R.K.K. Risale-i Nur’un Kudsî Kaynakları A. Badıllı, Envâr Neşriyat, İst.-1994

S. Sözler B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1993

sh. Sahife

S.B.M. Sahih-i Buhari Muhtasarı Diyanet İşleri Bşk. Yay.dan II.baskı, 12 cild

S.E.D. Sünen-i Ebu Davud, Terceme ve Şerhi Şamil Yayınları, İstanbul-1987

S.M. Sahih-i Müslim Tercemesi Mehmed Sofuoğlu, İrfan Yay.-1967, 8 cild

S.M.A. Sahih-i Müslim Tercemesi Ahmed Davudoğlu, Sönmez Neşr. İst.-1980

S.N. Siyaset, Neşriyat, Şerh ve İzah Mes’eleleri Envâr Neşriyat, İstanbul 1979

S.T. Sikke-i Tasdik-i Gaybî B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1993

S.T.İ. Sünuhat Tuluat İşarat Bediüzzaman Said Nursî, Ank.-1976

Ş. Şualar B.Said Nursî, Envâr Neşriyat, İst.-1994

Tas. Tasavvuf’ta

T.H. Bediüzzaman Said Nursî(Tarihçe-i Hayatı) Envâr Neşriyat, İstanbul 1994

Tıb. Tıb’da.

T.T Tac Tercemesi Bekir Sadak, Sinem Matb., İst. 1968-1979

yu. Yunanca

yy. yüzyıl


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page