top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

İPA - LÜZUMLU BİLGİLER

Lüzumlu Bilgiler


1- Ansiklopedide yer alan madde başlıkları, 4. cildin sonunda liste ha­linde ve­rilmiştir.


2- Bazı yerlerde (Bak:.......) şeklinde başka madde başlıklarına veya parağraflara atıflarda bulunulmuştur. Okuyucunun havale edilen yerlere bak­ması, mevzuyu daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Hem birkaç madde ile alÂkalı parçalar, değişik yerlerde mükerreren yazılmamak için, bu atıf yapma yoluna gidilmiştir. Onun için bir okunurken atıf yapılan yerlere hemen mü­racaat etmelidir. Aksi taktirde, okunan maddeyle ilgili mal¹mat noksan kala­caktır. Çok daha geniş bir araştırma isteyenler ise; son ciltteki Kelime İn­deksi’nden istifade ederek, atıflar haricinde kalan mevzu ve kelimelerin de Ansiklopedide nerelerde geçtiğini bulabilirler.


3- a) Kur’an âyetlerinin yerini göstermek için iki rakam kullanılmıştır. Me­selâ: (3:26) rakamları, üçüncü surenin yirmi altıncı âyetini göstermektedir.

b) Ansiklopedide yer alan çeşitli iktibasların sonunda, kaynak kitabın ru­muzu ve sayfa numarası verilmiştir. Meselâ: (M.N. 108) kısaltması: Mesnevi-i Nuriye kita­bının 108. Sahifesi demektir. Kaynak kitabın müellifi, baskı yeri ve tarihini tesbit etmek için, XIII. sahifedeki “Kısaltma İşaretleri” listesine bakmak gerektir. İktibasen alınan parçanın bulunduğu sahife, o baskıya ait sahife numa­rasıdır. Çünkü kitabın değişik baskılarında, sahife numaraları değişebil­mektedir.


4- Ansiklopedide geçen âyetler için, sure ve âyet numarasına göre bir in­deks yapılmıştır. Aranılan bir âyetin ansiklopedide geçip geçmediği ve geçi­yorsa hangi parağrafta olduğu, bu indeksten tesbit edilebilir. Şöyle ki: Önce arayacağımız âyetin sure ve âyet numarasını tesbit ederiz. âyet İndeks’inde su­reler 1’den 114’e kadar sı­raya dizilmiştir. Aradığımız âyetin sure numara­sını buluruz. Aradığımız surenin âyetleride yine sırayla konulmuştur. Ayet numa­rasını da sırasında bulduğumuz za­man, yanında yazılı parağraf no.su da, o âye­tin bulunduğu parağrafı gösterir.

“Âyet İndeksi”, 4. cilttedir.


5- İki rakam arasında tire işareti varsa, (ilâ) manasındadır. Meselâ: (17-21); 17,18,19,20,21 demektir. Eğer virgül varsa, sadece o rakamlar mevzu­bahistir. Me­selâ (17, 21); sadece 17 ve 21 demektir.


6- Ansiklopedide madde başlıkları haricinde bazı kelimeler, koyu yazıl­mış­lardır. Bu kelimeler, “Kelime İndeksi”ne alınan kelimelerdir. Araştırma esna­sında kolay bulunmalarını sağlamak gayesiyle, koyu yazılmışlardır.

“Kelime İndeksi” 4. cilttedir.

7- Ansiklopedide Arabça metinleriyle yer alan hadisler için de, bir indeks ya­pılmıştır. Böylece bir hadis metninin ansiklopedide bulunup bulunmadı­ğını veya hangi parağrafta olduğunu tesbit mümkündür. Şöyle ki:

Hadisler başlangıç harflerine göre elif-ba sırasına dizilmişlerdir. Aynı harfle başlıyanlar da, ikinci üçüncü ve daha sonraki harflerine göre elif-ba sı­rasında­dırlar. Böylece aranan hadisin başlangıcı nazar-ı itibare alınarak, ko­layca bulu­nabilir. Bu “Hadis İndeksi” de 4. cilttedir.

(İslâm Prensipleri Ansiklopedisi, s. 5-6) Selam ve dua ile. Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page