top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MANZUM KÜÇÜK SÖZLER'DEN

«İnsan bir yolcudur. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebedî bir hayata kadar bu yolculuğu devam eder. Bu uzun yolculuğun da insanın önünde iki yol vardır. Bu yollardan biri insanın hem dünyada, hem de ebedî hayatında saadetine vesîledir; diğeri ise sıkıntıya ve azaba.

Bediüzzaman, "Küçük Sözler" isimli eserinde, çok çarpıcı misâllerle bu iki yolun dünya ve âhiret noktasında karşılaştırmasını yapıyor.

İşte elinizdeki kitap. Bediüzzaman'ın bu harika eserinin başarılı bir şekilde manzumlaştırılmış hâlidir. Okudukça okuyacak, okumaya doyamayacaksınız.» (Manzum Küçük Sözler, Arif Arslan, Mutlu Yayıncılık, İstanbul, Ocak 1997, Kitabın arka kapağından)


[Arif Arslan tarafından güzel bir sûrette manzum hâle getirilen "Küçük Sözler" çalışmasından tutulan bir kısım notları, istifadeye medâr olması için neşretmeyi muvâfık bulduk. ]


«İslâm'ın nişanı, bu kutsal kelâm,

Her canlı Allah'ı anar vesselâm...» (Manzum Küçük Sözler, s. 9)


«İşte, ey mağrur nefs! Sen o seyyahsın,

Bu dünya çölünde gezen bedbahtsın!

Mademki zayıfsın, zelilsin, horsun...

Ne diye sen hâlâ "ben ben" diyorsun?» (Manzum Küçük Sözler, s. 11)


«Hem aczin, hem fakrın hadsizdir, çoktur,

Allah'tan başka da yardımcın yoktur!» (Manzum Küçük Sözler, s. 11)


«Her şey "Bismillah" der demiştik hani,

Lisân-ı hâl ile diyorlar yani.» (Manzum Küçük Sözler, s. 12)


«"Bismillah" diyerek başlamak zikir,

Nimeti vereni düşünmek fikir.

Sonunda "Hamd" ise Allah'a şükür,

Bunları her zaman yapmak gerekir.» (Manzum Küçük Sözler, s. 15)


«Allah namına ver, yine öyle al,

Çıkarma aklından, O'na bağlı kal!..

Allah deyip başla ve öyle işle;

Kıymetin yükselir Allah deyişle.

"Bismillah" ne yüce, ne ulvî kelâm;

Her işin başında söyle, vesselâm...» (Manzum Küçük Sözler, s. 16)


«Demek ki imanda gizlidir Cennet,

Allah'adır ancak medih ve minnet!

Küfür, Cehennem'e benzer bir acı,

İmandan başka da yoktur ilacı.» (Manzum Küçük Sözler, s. 21)


«Allah'ım, bizlere imanı tattır;

İmanla yaşanan hayat, hayattır!..» (Manzum Küçük Sözler, s. 21)


«Nefis ve şeytan ile puta tapmak yanlıştır,

Allah'tan başkasına kulluk, bir aldanıştır!» (Manzum Küçük Sözler, s. 25)


«Bütün iyilikler ve cesâret imandadır.

Allah'a kul olanın samimiyeti tamdır.

Her isyan ve günahın kaynağı dalâlettir;

Korku da bu kaynaktan fışkıran bir ilettir.» (Manzum Küçük Sözler, s. 25)


«Bu kadar zayıf insan nasıl yaşar gülerek;

O'na, iman, ibadet, teslim, tevekkül gerek.» (Manzum Küçük Sözler, s. 26)


«Allah'a inanmanın, kul olmanın gereği;

Namazdır. Çünkü "Namaz din(imiz)in direği."» (Manzum Küçük Sözler, s. 28)


«O hâs  çiftlik Cennet'tir, o istasyon da kabir,

Vakti gelince herkes gidiyor ona bir bir...» (Manzum Küçük Sözler, s. 31)


«Anladınsa namaz da o esrarlı bilettir.

Bir tek saat beş vakte abdestle kâfi gelir.» (Manzum Küçük Sözler, s. 31)


«Zira hayat kısadır, gelenler durmaz gider,

Ömrünü hep dünyaya harcayan zarar eder.

Bir saatlik namazı kılmayıp terk edenler,

Hem nefsine zulmedip, hem akılsızlık eder.» (Manzum Küçük Sözler, s. 31)


«Akıllı adam için namaz bir anahtardır.

Onu terk eden ancak, akılsız insanlardır.» (Manzum Küçük Sözler, s. 32)


«Ayrıca namaz kılan günlük mübah işiyle.

Büyük sevap kazanır, kâr eder niyetiyle.

Yirmi dört saatini ibâdete çevirir,

Hem de fâni ömrünü böyle bâkileştirir.» (Manzum Küçük Sözler, s. 32)


«Namaz kılmak ne kadar ulvî bir vazifedir;

Günahlardan kaçmak da, işte aynen öyledir!

Şimdi ibadet, takvâ ne kadar önemli bir,

Gayet mühim, insanî ve fıtrî vazifedir.» (Manzum Küçük Sözler, s. 33)


«İnsan ibadet için yaratılmıştır yalnız;

Fıtratını, ruhunu incelersek anlarız!

Zira hayatı için lâzım olan işine,

Koşsa da yetişemez bir tek serçe kuşuna.

Fakat manevî yönden ilim ve irfanıyla,

Âhirete yönelik takvâ ve duasıyla,

Allah'a ibâdetle hem şeref, hem şan bulur,

Bütün mahlukâta da büyük bir sultan olur.» (Manzum Küçük Sözler, s. 38)


«İşte sana iki yol! İstediğin yerden git.

Hidayeti Allah'tan isteyerek dua et!

İbadet ve namazla her yönden sevilirsin;

Yollar gayet açıktır! Eh, artık sen bilirsin!» (Manzum Küçük Sözler, s. 39)


«Neyin varsa dünyada; malın, mülkün, çocuğun,

Çok sevdiğin gençliğin ve de meftun olduğun,

Hayatın ve servetin zâyi olup gidecek;

Peşinden koştukların seni hep terk edecek.» (Manzum Küçük Sözler, s. 48-49)


«"Ey Rabbimiz! Sen bizim kusurumuzu affet,

Biz âciz insanları kendine kul kabul et!

Kusurumuza bakma, gönüllerimizde kal,

Ve ölünceye kadar emânette emin kıl!..."» (Manzum Küçük Sözler, s. 51)


«Kâinat mescidinde, Kur'ân okunur, dinle;

Kâinatı anlatıp şerh eder âyâtıyla.

Gel, onu dinleyelim, nuruyla nurlanalım,

Hidâyet etsin bize, en doğruyu bulalım.

Dosdoğru yol üzere gidip şaşırmayalım,

Her zaman okuyalım, dilden düşürmeyelim.» (Manzum Küçük Sözler, s. 62)


«Acaba, yaşadığın dünya hayatı nedir;

İnsanın kıymeti ne, önemi nerden gelir?

Eğer, iman olmazsa bu dünya bir zindandır,

Bir insan dinsiz ise, hayat boğar, bunaltır.

Hakikî din insana hava kadar ihtiyaç,

Dinsiz insanın ruhu kıvranır aç, bîilaç...» (Manzum Küçük Sözler, s. 63)


«İnsan, kötü görürse, hiçbir şey iyi değil;

"Fenalığı kendinden, iyiliği Hak'tan bil!"

Bu bir Kur'ân düsturu, düşünen bunu anlar;

Gerisi sana kalmış, daha pekçok sırlar var.

Bunları kıyas etsen, yine anlarsın ki, sen:

Senin asıl düşmanın, kendi nefs-i emmâren!» (Manzum Küçük Sözler, s. 75)


«Akıllı kimse o ki; şu düsturla hükmeder:

"Huz mâ safâ da' mâ keder" diyerek amel eder.

İyi şeyleri alır, kötüleri terk eder;

Bu yüzden kalbi, ruhu daima rahat eder.» (Manzum Küçük Sözler, s. 77)


«Ey Allah'ım! Sen bizi saadet ehli eyle!

Selâmet ehlinden kıl. Kur'ân'a tâbi eyle!

Sabır ver, tahammül ver, şükretmeyi nasip et;

Rahmetine mazhar et, iman ehlinden eyle!» (Manzum Küçük Sözler, s. 81)


«Demek tesbih, tekbir, hamd, namazın çekirdeği;

Bu yüzden de gerçekten "Namaz dinin direği."» (Manzum Küçük Sözler, s. 85)


«Kalkıp namaz kılmakla, sanki İbrahimvâri;

Şu mânâyı taşıyan "Lâ uhubbü'l-âfilîn:

Ben batanları sevmem"; o iş, ancak gâfilîn

İşi; deyip kesmeli; ve sonsuz bir Ma'budun;

Ölmeyen ve batmayan, ebedî bir mahbubun.

Dergâhına namazla ilticâen gitmeli;

Rahmetine sığınıp halini arz etmeli.

Ve şu fânî âlemde ve geçici ömürde

Ve karanlık dünyada, karanlık istikbâlde,

Bir Bâkî-i Sermedî ile sohbet etmeli...» (Manzum Küçük Sözler, s. 104)


«Şâyet aynanın camı, düzgün ve güzel ise,

Saray güzel görünür, güzel olmasa bile.

Ayna düzgün değil de, kırık ve kirli ise,

Saray çirkin görünür, çirkin olmasa bile.» (Manzum Küçük Sözler, s. 126)


«Ey Allah'ım; Sen bizi namazda dâim eyle!

"Namaz dinin direği" buyuran, Habibine,

O'nun Ashabına ve bütün âilesine;

Rıda ve rıdvanınla, salât ve selâm eyle...» (Manzum Küçük Sözler, s. 129)


«"Dünya bir aldanış ve bir metâ'-ı gururdur;

Peşinden koşanları her an aldatır durur."» [Âl-i İmrân, 185. Âyet-i Kerîme'nin Manzum Meâli] (Manzum Küçük Sözler, s. 130)


«Başta Habibullah ve dostlarının çoğu,

Kabrin öbür yanında, bir gerçektir olduğu.» (Manzum Küçük Sözler, s. 132)


«Hem ibâdetler kulu, yalnız Allah'a bağlar;

Hem de onun Allah'a teveccühünü sağlar.

Ayrıca itaat ve inkıyat gerektirir;

İtaat ve inkıyat, intizamı getirir.

İntizama giren de nizam altına girer,

Böylece de hikmetin sırrı tezahür eder.» (Manzum Küçük Sözler, s. 143)


«Bir mesele kaldı ki, pek mühim bir esastır;

İbadetin özü ve ruhu yalnız i̇hlâstır.

İhlâs ise, yapılan bir ibâdetin, yalnız

Emredildiği için yapılması demektir.

Eğer başka bir hikmet veyâhut bir fâide,

İbâdet etmek için bir sebep gösterilse,

Öylesi bir i̇bâdet geçersizdir, bâtıldır;

Çünkü sebebi, yalnız Allah'ın rızasıdır.

Bir tercih olabilir faydalar ve hikmetler;

Yoksa bu düşünceyle yapılmaz ibâdetler.» (Manzum Küçük Sözler, s. 148-149)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Tutan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page