top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MEHMED FEYZİ EFENDİ'DEN HATIRALAR

Mehmed Feyzi Efendi’den şunları duydum;

“Secdeyi yalnız cesedle değil, kalple ruhla, sırla, hafîyle, ahfa ile, nefisle, belki cesedin bütün zerreleriyle yapmak lazım. Cesedle secde edip, nefis dimdik ayakta durduktan sonra ne kıymeti var?”

“Her rûhun ahsen-i takvîm üzere sûreti de vardır.. Ruhlar fevk’al-arş yaratıldı ve o ruhlar âleminde seciyeleri birbirine uygun olan ruhlar birbirleriyle tanıştılar. Ruhlar âleminde birbirleriyle tanışan, bir araya gelen ruhlar, bu dünyada da çeşitli vesilelerle bir araya gelirler, buluşurlar, tanışırlar, kaynaşırlar.”

“Cenab-ı Hakk’tan necât isteyelim. Bizim elimizde bir şey yok. Mülk O’nun. Hüdâi Hazretlerinin dediği gibi:

Neye kâdir bîçâre insan,

Hakk’tan olmayınca ihsan.”

“ 'Elem neşrahleke' Sûresi’ni oku! Gıdanı al. Normal uykunu uyu. Yalnız kalıp derin derin düşünme. Hoşlandığın arkadaşlarınla sohbet et. Kendine bir meşgale bul, çalış, vücûden yorul. Vücudun yorulunca, zihnin dinlenir.”

“Her gün kalbe nazar etmeli. Bostandaki yabanî otların sökülüp atıldığı gibi kalbdeki lüzumsuz şeyleri çıkarıp atmalı.”

“Bu zamanda kuvve-i kudsiyyenin, ibâdât û tâatın, ezkâr ve tesbihâtın azlığından ötürü ruhlar cılız kalmıştır. Onun için takviye lazımdır. Ruhu kuvvetlendirmek için gıda almaya ihtiyaç

vardır. Her yenilen gıdanın melekûtu rûha, maddesi de cesede kuvvet verir.”

“Zâhirî kire ehemmiyet verip de bâtınî kire ehemmiyet vermemek olmaz. Sadece dışı zinetlendirmek kâfi gelmiyor. Bu elbise cesedi zînetlendiriyor. Takva ise kalbi zînetlendiriyor. Takva libası daha kıymetlidir.”

(Nakleden: Bünyamin Özel

Kayıt Tarihi: 12.05.2021)


Mehmed Feyzi Efendi de tesbihatı, bakarak okutur ve şöyle derdi;

"Aklınız nurlandı. Gözleriniz de nurlansın!"

(Nakleden: Bünyamin Özel

Kayıt Tarihi: 17.05.2021)


Mehmed Feyzi Efendi, dışarıdan gelen insanları okurdu. Bunu kendisi de şöyle ifade ettiler:

-"Kardaşım! Ben buraya gelen insanları okurum!"

(Nakleden: Vedat Kader

Kayıt Tarihi: 11.04.2021)


Bir gün Mehmed Feyzi Efendi'ye sorduk:

-"İttihad-ı İslâm olacak mı?"

Mehmed Feyzi Efendi cevaben dedi ki:

-"Evet olacak. Mecburiyetten olacak!"

Dersten sonra sordum ki:

-"Efendim, siyasetle mi düzelecek?"

Cevaben dediler ki:

-"Hayır. Bu ip nereden koptuysa oradan düğümlenecek. Bu ip ordudan koptu, ordudan düzelecek!"

(Nakleden: Vedat Kader

Kayıt Tarihi: 11.04.2021)


Bir gün Feyzi Efendi Hazretleri dediler ki:

-"Bu memleketi beğenmeyenler abasını omuzuna alsınlar, bu memleketi terk etsinler!"

(Nakleden: Vedat Kader

Kayıt Tarihi: 11.04.2021)


Mehmed Feyzi Efendi bir gün şöyle dedi: "Herkese bakan âyet ayrı. Herkesin İsm-i Azam'ı ayrı."

Tabi biz o zaman düşünüp de sormadık; 'Efendim bize bakan ayet hangisidir? Bizim İsm-i Azam'ımız hangi isimdir?" diye. Bunları düşünmek aklımıza yıllar sonra geldi.

(Nakleden: Vedat Kader

Kayıt Tarihi: 27.04.2021)


Bir gün Mehmed Feyzi Efendi, yelek giymişti. Elini yeleğinin cebine attı ve bir tane diş çıkardı. Dedi ki: "Bu diş Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’nin dişidir." Ardından da Üstâd Hazretleri’nin şu sözünü bize nakletti: "Dişim kimde ise ilmim ondadır."

Hatta Hulusî Yahyagil Bey, "Üstâd'ın dişinin bende olmasını çok isterdim." dermiş.

(Nakleden: Vedat Kader

Kayıt Tarihi: 27.04.2021)


Mehmed Feyzi Efendi’yi ziyaretimde şöyle dediler;

"Kardeşlerim, hikayeci olmayın!"

(Nakleden: Mehmet Coşkunsel

Kayıt Tarihi: 20.05.2021)


Mehmed Feyzi Efendi’ye sordum ki;

“Üstâd, Yirmi Beşinci Mektûb’un te’lifinden yani Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri’nden bahsediyor. Te’lif edileceğini söylüyor.”

Cevaben şöyle dedi;

“Üstâd Rahmetullahi Aleyh, Yâsîn Sûresi’nin mânâsını Risale-i Nur’un içerisine serpmiş.”

(Nakleden: Ahmet Emin Dernekli

Kayıt Tarihi: 10.02.2021)


Bir mürşid arıyordum. Bir gün mânâ âleminde: “Aradığın mürşid geldi, yanına git” dediler. Rüyâdır deyip pek aldırmadım. Bir yıl sonra yine: “Beklediğin zâtın yanına git” dediler. Nasrullah Câmii’ne gittim: Buraya dışarıdan gelen bir şeyh veya bir mürşid var mı? Diye sordum... Üstâd’ın kaldığı evi târif ettiler. Yanına gittiğim zaman, Üstâd ayağa kalkarak karşıladı ve bana sarıldı: “Kardeşim Feyzi, ben seni bir yıl evvel çağırdım, niye gelmedin, bir yıl kaybın var” dedi.

(Nakleden: Hasan Erdoğan Ağabey

Nakil Kayıt Tarihi: 24.06.2021)


Üstâd Hazretleri, Risâle-i Nûr’u, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesi üzere, kavâid-i ehl-i sünneti esas tutarak kaleme almış, ondan kıl kadar inhiraf etmemiştir. Üstâd, “Fıkıhta Şâfiî fıkhı, usûlde ise Hanefî usûlü mazbuttur” derdi.

(Nakleden: Hasan Erdoğan Ağabey

Kayıt Tarihi: 24.06.2021)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir ÇELEBİOĞLU


Son Yazılar

Hepsini Gör

2 Comments


zeynepgoden
Aug 02, 2021

Allah razı olsun ne kadar önemli bilgiler bizzati en yakın kişiden çok duygulandım

Like

fakirullahussaki
Aug 02, 2021

Tesbihatı Üstadımız da hatırdan değil satırdan okuturmuş. Bu hususta Tahirî Ağabeyin hatıra kaydı var sesli. YouTube'da Me’haz kanalı yayınlamıştı.

Like
bottom of page