top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

MEHMED FEYZİ EFENDİ'NİN DERSLERİNDEN ALINAN NOTLAR - 2


(Mehmed Feyzi Efendi'den Okudukları Eserlerden Sual - Cevab Şeklinde

Notlardan Müteşekkil Hatt-ı Kuran/Osmanlıca Bir Sayfa)


Sual — Esbâb-ı ilmin üçüncüsü olan akıl, nasıl târif olunur?

Cevab — "Meâni-i kesîreye ıtlak olunursa da, muhtar olan nefs-i insanîde bir kuvvettir ki, ulûm iltisab edilir." diye tariftir.

Sual — Aklın sebeb-i ilim olması sâbit midir?

Cevab — Aklın sebeb-i ilim olması hususunda beyne'l-firâk pek çok ihtilâf vâki olmuş ise de, fırâk-ı dâllenin akvâli kendi sözleriyle red olunarak aklın sebeb-i ilim olduğu müteğaliben sabit olmuştur.

Sual — Akıl için kaç kuvvet vardır?

Cevab — İki kuvvet vardır.

Bir; akl-ı nazarîdir ki, mebde-i idrâk. Diğeri; akl-ı ilmîdir ki, mebde-i fiilîdir.

Sual — İlm-i zarurî neye derler?

Cevab — Akıl sebebiyle vücûd bulan ilimlerden [her şey kendi cüz'ünden büyüktür] gibi bedihî yani tefekkür ve istidlâle muhtaç olmaksızın ilk teveccühle sâbit olan akla denir.

Sual — İlham nedir?

Cevab — Feyiz tarîkiyle kalbe ilka olunan bir mânâdır.

Sual — İlham, esbâb-ı ilimden olabilir mi?

Cevab — Ehl-i Hakk'a göre, bir şeyin sıhhatini bilmek için âmme-i nâs hakkında esbâb-ı ilimden mâdud değildir.


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Osmanlıca'dan Okuyan: Mehmet Uğur

Yazıya Geçiren: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Коментарі


bottom of page