top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

RİSALE-İ NUR HANGİ MEVZÛLARDA KÂFİDİR? - 2

"Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor." (Kastamonu Lâhikası, s. 77) ifadesini Üstâd Bediüzzaman, tüm ümmete demiyor. Kime diyor? Kime dediğini de mektubun başındaki ifadeden anlıyoruz;

"Risale-i Nur Talebelerinin hasları olan sahib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku' bulan bir hâdise münasebetiyle beyan ediyorum ki:" (Kastamonu Lâhikası, s. 76)


Demek ki mektupta geçen muhataplar, mektubun baş kısmında zikredilmiş.


Mektubun baş kısmında "bugünlerde vuku' bulan bir hâdise münasebetiyle" diyor. Peki bu hâdise nedir?

Bu hâdisenin ne olduğu da aynı mektupta şöyle izah ediliyor;

"Hâdisat-ı zamaniye bahanesiyle Vehhabîlik ve Melâmîliğin bir nev'ine zemin ihzar etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler yazılmış." (Kastamonu Lâhikası, s. 77)


Mektup içinde geçen "...başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor." ifadesi de "Vehhabîlik ve Melâmîliğin bir nev'ine zemin ihzar etmek tarzında" yazılan eserlere mâtûftur.


"...has talebelerden birisi bilfiil huruf ve hatt-ı Kur'âniyeyi ders verdiği halde, sırrı bilinmez bir hevesle, huruf ve hatt-ı Kur'âniyeye ilm-i din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların darbede istimal ettikleri eserleri almışlar." (Kastamonu Lâhikası, s. 77)


Devamında da şu ifadeler geçiyor;

"Risale-i Nur gerçi umûma teşmil sûretiyle değil; fakat her halde hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek, bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisatın fetvalarıyla onlar terkedilmez." (Kastamonu Lâhikası, s. 77 - 78)


Mektubun yazıldığı dönemde itikadı bozan eserler yazılmış ve Üstâd Bediüzzaman buna mukabil "Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor." (Kastamonu Lâhikası, s. 77) diyor. Yani o yeni yazılan akideye muhalif eserleri okumayın demek istiyor.


Mektupta "umuma teşmil suretiyle değil" demesi, tüm ümmet için demediğine ve mektubun başında geçen "Risale-i Nur Talebelerinin hasları olan sahib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime" ifadeleri de bunları muhatap alarak söylediğine işarettir.


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Yazar: Abdulkadir Çelebioğlu

140 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page