top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

RİSALE-İ NUR TARİKAT HAKKINDA NE DİYOR DERLEMESİ'NDEN


(Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, İttihad Yayıncılık, İstanbul, Ocak 1996)


«Esasen Risale-i Nur'la alakalı mes'elelerin isabetli bir şekilde nazara verilebilmesi için, o mes'eleyi insaf nazarıyla ve garazsız olarak Risale-i Nur Külliyatı'ndan tahkik ve tesbit etmek ve bizzat kitablardan naklederek göstermek şart ve zarurîdir.» (Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, s. 5)


«Acz, fakr gibi insanın fıtrî hususiyetleri, Allah'ın marifetini kazanmak ve O'na şuurlu iltica etmek olan en üstün vazife-i insaniyeye en müessir vesile olduğundan risalelerde ehemmiyetle ve çok tekrarlı nazara verilmiş, ubudiyet ve mahbubiyet makamına çıkaran bir tekâmül mesleği vasfını almıştır.» (Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, s. 20)


«Müstakîm bir dinî cemaata katılıp dünya ve âhirette yalnızlıktan kurtulmak ve cemaata istinaden istikametli yaşamak.. Evet din, müstakîm cemaatleri lüzumlu görür.» (Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, s. 23)


«Risale-i Nur cadde-i kübrâdır. Her sınıfın ilmî ve manevî ihtiyaçlarını câmi'dir. Yalnız kalbî yoldan giden tarîkat değildir.» (Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, s. 32)


«"Tarîkat zamanı değil" veya "Risale-i Nur tarîkat değil" gibi ifadelerle tarîkatlar tenkid edilmiş olmuyor. Belki Risale-i Nur'un asıl mesleği nazara veriliyor. Bilhassa bu husûs iltibas edilmemelidir. Zira Risale-i Nur'da uhuvvet-i İslâmiye esastır.» (Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, s. 43)


«Tekâmül yolu olan velâyet yollarının en güzeli velâyet-i kübradır.» (Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, s. 47)


«Bediüzzaman Hazretleri aklı tâlim, kalbi tenvîr, nefsi terbiye eden Kur'ân'ın cadde-i kübrâsında gittiği için Nur mesleğinde ilim ve maneviyat, yani kelâm ulemâsının ilmi ile tarîkat mutasavvıflarının tasavvuf ve mârifeti Kur'ân mesleğinden alınan şekliyle vardır. Evet Bediüzzaman Hazretleri her iki sahada inâyet-i Hakla teceddüd yaparak Kur'ân mesleğini en berrak şekliyle ortaya koyup tecdid yapmıştır.» (Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, s. 64)


«Risale-i Nur ve Nurculuk mesleği, cadde-i kübrâ ve velâyet-i kübrâ denen meslektir. Yani Kur'ân'ın tâlim ve terbiyesiyle aklı vazifelendirir ve kâinat kitabını okutur ve kalbi maneviyatta inkişaf ettirir ve nefsi de yaradılış gayesinde istihdam eder. Bu meslek, başka dar sahalara inhisar ettirilemez.» (Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, s. 71)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Derleyen: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page