top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

GAYR-I MÜNTEŞİR MEKTUPLAR'DAN NOTLAR - 1

Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Hususî Baskı, İstanbul, 2022


Mesâil-i Müteferrika


«1911 yılında Münâzarât'ın kapağındaki ifade:

Şu kitap mütebâyin insanlara, mütenâfi üsluplarda, müteğâyir hakikatlara dair mütehâlif vakitlerde söylendiğinden, ona temâşa eden zât yamalamak için, bir elinde iplik, öbür elinde müsamaha, bir gözüne rıza, öbür gözüne dikkat gözlüğü takarsa alsın ve illa...»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Mesâil-i Müteferrika, s. 359)


«Tesettür Risalesi'nin bir nüshasının baş tarafına Üstâd'ın el yazısıyla yazılmıştır:

Hapsimin bir bahanesi bu risaledir. Gündüzün bir çıplak bacaklı geçerken affolunabilen ve kasti olmayan birinci nazardan sonra caiz olmayan ikinci nazar o gece vukû' bulmadığı bir tarzda teheccüdün terkine sebebiyet verdiği için, medâr-ı intibah olarak yazılmıştır.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Mesâil-i Müteferrika, s. 359)


«Gençlik Rehberi sayfa 27'de "me'yusane ağlayacak" cümlesinin devamı:

El yazma nüshada

Kabrinde, çok günahları kazanan ve kazandıran o çıplak bacakları yılan sûretinde görecek. Ve cehennemde o çirkinleşmiş güzel azalarının yanmalarının azablarını çekecek.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Mesâil-i Müteferrika, s. 359)


«Napolyon'a değil belki Selahaddin-i Eyyûbî gibi İslâm kahramanlarına iktida etmeniz lâzımdır.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Mesâil-i Müteferrika, s. 360)


«Üstâd'ımızın meb'uslara verilen on maddelik beyannamenin bir nüshasının başına 1936 senesinde düştüğü bir not;

Şu layiha, on üç sene evvel Meclis-i Millî, Yunan'ı mağlub ettikten sonra, o Mecliste Kara Kâzım, Nureddin Paşalar gibi hamiyet-i İslâmiyeyi taşıyan çok meb'usların bulunduğu ve şimdiki bid'aların alâmeti görünmediği bir zaman olduğundan layihadaki meclise karşı takdirkârane kelimeler şimdikilere hiç aidiyeti yoktur.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Mesâil-i Müteferrika, s. 360-361)


«Hakikî imana hizmet ettim. Dünyada iman hizmetini tenkid edecek bir kanun var mı veya o hizmeti takdir etmeyecek adamlar bulunur mu bilmiyorum.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Mesâil-i Müteferrika, s. 381)


«...bedduada salahat şart değildir. Yalnız mazlumiyet ve masumiyet onun kabulüne kâfi gelebilir. Mahkûm-u kader mahbûs-i kazâ.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Mesâil-i Müteferrika, s. 382)


«Bizi bu yola koyanı ve sebep olanı Cenâb-ı Hak dünyada ve âhirette mes'ud eylesin. Âmîn.» [Süleyman Hünkâr]

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 1, Mesâil-i Müteferrika, s. 400)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

ความคิดเห็น


bottom of page