top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

Hatt-ı Kur'ân (Osmanlıca) Risale-i Nurlar'dan - 1

«O bid'alar ve acemî ve ecnebî hurufun intişarı zamanı olan âhir zamanın fena adamları, bir kısım ulemai's-sû'dur ki; hırs sebebiyle batnlarını haramla doldurmak için, bid'alara yardım ve fetva verenlerdir.» [Hz. İmam Ali (kv)] (Osmanlıca Lem'alar, 18. Lem'a)


«Hazret-i Ali (ra) huruf-u ecnebiyeyi İslâmlar içinde cebren kabul ettirmek hâdisesi ile ulemai's-sû'un bid'alara yardımlarından teessüfle bahsedip, o iki hâdise ortasında irşadkârane bazılarından bahsediyor ki; o sekine olan ism-i a'zamla ecnebî hurufuna karşı mukabele ediyor ve hem ulemai's-sû'a muhalefet ediyor. İşte bu zamanda o adamlar Risale-i Nur şâkirdleri ve nâşirleri oldukları şüphesizdir.» (Osmanlıca Lem'alar, 18. Lem'a)


«...onlardır ki; Hatt-ı Kur'ân'ı muhafaza ediyorlar ve bid'akâr bir kısım ulemâlara karşı da mukavemet ediyorlar.» (Osmanlıca Lem'alar, 18. Lem'a)


«Madem mukteza-yı hâl ve karîne-i hâl ile Hazret-i Ali'nin (ra) umûm muhatapları içinde en ziyade muhtaç ve en ziyade Hazret-i Ali'nin (ra) maksadı lehinde hareket eden, Risale-i Nur şâkirdleridir.» (Osmanlıca Lem'alar, 18. Lem'a)


«...iktisad şimdi herkese farzdır.» (Osmanlıca Lem'alar, 19. Lem'a)


«...Gavs-ı Geylanî (ra) kendi omzunda Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın kademini gördüğü gibi, evlâdından olan ve her asırda Âl-i Beyt'ten gelen Mehdi ve müceddid verese-i enbiya olan muhakkikleri, ferdleri görüp kendi kademini o mübarek gelecek zâtlara basmış. Hususan Risale-i Nur’un müellifi, zamanın Abdülkadir'i, Üstâdımız Said Nursî Hazretleri’ne sâir evliyaya muhalif olarak mübhem değil sârihan haber vermesi, bizce birinci Âl'den olduğu kat'îdir. Çünkü sinek gibi bir mahlûkun Üstâdımızı taciz etmemesi, neslinden olan Abdülkadir-i Geylanî'den irsiyet almıştır. Gerçi Üstâdımız mahkemelerde ehl-i vukufa karşı ikinci Âl-i Beyt'ten olduğunu onlara ispat etti. Fakat maksadı, tam i̇hlâsa muvaffak olduğu için kendi şahsını azlediyor. Kur'ân'ın bir elmas kılıncı olan Risale-i Nur’u gösteriyor.

Küçük Ali» (Osmanlıca Lem'alar, 22. Lem'a)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Müellifi: Bediüzzaman Said Nursî

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page